§ 1 Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się promocja ”KUP DRUKARKĘ STRATASYS I ODBIERZ PREZENT” (zwana dalej: „Promocją”).

§ 2 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji.
 2. Organizator – oznacza Cadxpert P. Gurga M. Dukat Spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Ciepłowniczej 23, 31-574 Kraków; NIP: 6751526384 ; KRS: 0000977061.
 3. Uczestnik Promocji („Uczestnik”) – oznacza Klienta, który spełnił warunki wskazane w §4 Regulaminu.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest Cadxpert P. Gurga M. Dukat Spółka komandytowa.
 2. Promocja obowiązywać będzie od dnia 25.10.2023 do dnia 15.12.2023 r.
 3. Promocja prowadzona jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
 5. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest formie papierowej w siedzibie Organizatora.

§ 4 Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient Organizatora posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik, dokonujący zakupu objętej promocją drukarki 3D w okresie promocji, otrzyma rabat w wysokości 30% od ceny podstawowej drukarki.
 3. Promocja obejmuje następujące drukarki 3D w następujących cenach przedstawionych przed i po naliczeniu rabatu:
Model drukarki 3DCena podstawowaCena po udzieleniu rabatu
Stratasys F190 CR50.447 EUR netto 39.750 EUR netto 
Stratasys F37055.632 EUR netto 39.990 EUR netto 
Stratasys F390 CR75.473 EUR netto55.900 EUR netto
 1. Uczestnik, dokonujący zakupu objętej promocją drukarki 3D w okresie promocji, otrzyma zgodnie z własnym wyborem prezent w postaci hulajnogi Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 o wartości 2199,00 PLN lub tableta Samsung Galaxy S6 Tab Lite o wartości 1599,00 PLN.
 2. Wybór prezentu Uczestnik zgłosi Organizatorowi w momencie zakupu drukarki objętej Promocją.
 3. Warunkiem otrzymania prezentu jest opłacenie faktury zakupu drukarki w ramach Promocji do 15.12.2023 r.
 4. W razie niedostępności powyższych modeli prezentów u dostawcy Organizator wymieni prezent na ekwiwalent pieniężny.
 5. Dostawa prezentu do Uczestnika nastąpi w terminie 2 miesięcy od daty opłacenia faktury zakupu drukarki objętej Promocją.
 6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 8. Uczestnik może wziąć udział wielokrotnie, spełniając warunki określone w § 4 ust. 3 Regulaminu.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji winny być zgłaszane na piśmie na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja promocji” do dnia 22.12.2023 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby, adres korespondencyjny lub e-mail, powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Cadxpert P. Gurga M. Dukat Spółka komandytowa.
 2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, rozliczeń księgowo-podatkowych oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Promocji i po jej zakończeniu zgodnie z przepisami prawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie jest grą losową ani ofertą publiczną.
 2. Spory rozstrzygane będą zgodnie z prawem polskim.
 3. Organizator informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.
 4. Regulamin może być zmieniony przez Organizatora, zachowując prawa Uczestników.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2023 r.